Hao Zhou

    Date:  10/02/2017 (Mon)

    Time:  11:30am- 1:00pm

    Location:  Social Sciences 111

    Organizer:  Jia Li, Ph.D.


Meeting Schedule: Login or email the organizer to schedule a meeting.

   10:00am - Jia Li

   11:00am - Daniel Yi Xu

   11:30am - Seminar Presentation (11:40am to 1:00pm)

    2:30pm - Leonardo Chaves

    3:00pm - Yunxiao Liu (UNC)

    4:00pm - Rui Chen